آیین‌نامه رانندگی و وب‌سایت‌های اداره رانندگی بر اساس ایالت

توجه: آیین نامه های قرار داده شده برای وسایل نقلیه non-commercial هستند

 

Alabama
وبسایت : http://dps.alabama.gov/Home/wfContent.as…verLicense
دفترچه آیین نامه: http://dps.alabama.gov/documents/manuals…manual.pdf

Alaska
وبسایت: http://doa.alaska.gov/dmv/akol/
دفترچه آیین نامه: http://doa.alaska.gov/dmv/dlmanual/dlman.pdf

Arizona
وبسایت: http://www.azdot.gov/index.asp
دفترچه آیین نامه : http://mvd.azdot.gov/mvd/formsandpub/vie…foKey=1420

Arkansas
وبسایت: http://www.asp.state.ar.us/divisions/hp/hp_drivers.html
دفترچه آیین نامه : http://www.asp.state.ar.us/divisions/hp/…202009.pdf

California
وبسایت: http://www.dmv.ca.gov/dl/dl.htm
دفترچه آیین نامه : http://apps.dmv.ca.gov/pubs/dl600.pdf

Colorado
وبسایت: http://www.colorado.gov/cs/Satellite/Rev…7024843078
دفترچه آیین نامه : http://www.colorado.gov/cs/Satellite?blo…inary=true

Connecticut
وبسایت: http://www.ct.gov/dmv/site/default.asp
دفترچه آیین نامه : http://www.ct.gov/dmv/lib/dmv/20/29/r12eng.pdf

Delaware
وبسایت: http://www.dmv.de.gov/services/driver_se…svcs.shtml
دفترچه آیین نامه : http://www.dmv.de.gov/forms/driver_serv_…manual.pdf

Florida
وبسایت: http://www.dmvflorida.org/traffic-school.shtml
دفترچه آیین نامه : http://www.floridasafety.org/Handbooks/F…ndbook.pdf

Georgia
وبسایت: http://www.dds.ga.gov/
دفترچه آیین نامه : http://www.dds.ga.gov/docs/forms/fulldriversmanual.pdf

Hawaii
وبسایت: http://www.dmv.org/hi-hawaii/drivers-permits.php
دفترچه آیین نامه : http://hawaii.gov/dot/highways/hwy-v/A%2…6-2011.pdf

Idaho
وبسایت: http://itd.idaho.gov/dmv/
دفترچه آیین نامه : http://www.itd.idaho.gov/dmv/driverservi…manual.pdf

Indiana
وبسایت: http://indianadriverslicense.org/index.h…d-targeted
دفترچه آیین نامه: http://www.in.gov/dor/files/cdl.pdf

Iowa
وبسایت: http://www.iowadot.gov/mvd/ods/Default.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.iowadot.gov/mvd/ods/dlmanual/dlmanual.pdf

Kansas
وبسایت: http://www.dmv.org/ks-kansas/drivers-license.php
دفترچه آیین نامه : http://www.ksrevenue.org/pdf/dlhb.pdf

Kentucky
وبسایت: http://transportation.ky.gov/driver-lice…fault.aspx
دفترچه آیین نامه : http://www.kentuckystatepolice.org/pdf/2…manual.pdf

Louisiana
وبسایت: http://omv.dps.state.la.us
دفترچه آیین نامه : http://dpsweb.dps.louisiana.gov/omvpubs….200210.pdf

Maine
وبسایت: http://www.maine.gov/sos/bmv/licenses/index.html
دفترچه آیین نامه : http://www.maine.gov/sos/bmv/licenses/Mo…ndbook.pdf

Maryland
وبسایت: http://www.mva.maryland.gov/Driver-Servi…icense.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.mva.maryland.gov/resources/dl-002a.pdf

Massachusetts
وبسایت: http://www.mass.gov/rmv/license/index.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.mass.gov/rmv/dmanual/driversmanual.pdf

Michigan
وبسایت: http://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127…–,00.html
دفترچه آیین نامه : http://www.michigan.gov/documents/wedmk_16312_7.pdf

Minnesota
وبسایت: https://dps.mn.gov/divisions/dvs/Pages/default.aspx
دفترچه آیین نامه : https://dps.mn.gov/divisions/dvs/forms-d…Manual.pdf

Mississippi
وبسایت: http://www.dps.state.ms.us/driver-services/
دفترچه آیین نامه : http://www.uscdl.com/PDF/Mississippi-Dri…ndbook.pdf

Missouri
وبسایت: http://dor.mo.gov/drivers/
دفترچه آیین نامه : http://dor.mo.gov/forms/Driver_Guide.pdf

Montana
وبسایت: https://doj.mt.gov/driving/driver-licensing/
دفترچه آیین نامه : http://motorcycle.msun.edu/docs/MT-DLManual.pdf

Nebraska
وبسایت: http://www.dmv.ne.gov/
دفترچه آیین نامه : http://www.dmv.ne.gov/examining/pdf/engdrivermanual.pdf

Nevada
وبسایت: http://www.dmvnv.com/nvdl.htm
دفترچه آیین نامه :http://www.dmvnv.com/pdfforms/dlbook.pdf

New Hampshire
وبسایت: http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/d…index.html
دفترچه آیین نامه : http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/d…s/nhdm.pdf

New Jersey
وبسایت: http://www.nj.gov/mvc/Licenses/index.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.state.nj.us/mvc/pdf/Manuals/drivermanual.pdf

New Mexico
وبسایت: http://www.mvd.newmexico.gov/Drivers/Lic…cense.aspx
دفترچه آیین نامه : http://dukecitywheelmen.org/docs/NM_Driv…_Jun11.pdf

New York
وبسایت: http://www.dmv.ny.gov/license.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.dmv.ny.gov/broch/MV21.pdf

North Carolina
وبسایت: http://www.ncdot.gov/dmv/driver/
دفترچه آیین نامه : http://www.ncdot.gov/download/dmv/handbo…nglish.pdf

North Dakota
وبسایت: http://www.dot.nd.gov/public/licensing.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.dot.nd.gov/divisions/driversl…esroad.pdf

Ohio
وبسایت: http://bmv.ohio.gov/driver_license.stm
دفترچه آیین نامه : http://publicsafety.ohio.gov/links/hsy7607.pdf

Oklahoma
وبسایت: http://www.dps.state.ok.us/dls/
دفترچه آیین نامه : http://www.dps.state.ok.us/dls/pub/ODM.pdf

Oregon
وبسایت: http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/
دفترچه آیین نامه : http://www.odot.state.or.us/forms/dmv/37.pdf

Pennsylvania
وبسایت: http://www.dmv.state.pa.us/centers/licen…nter.shtml
دفترچه آیین نامه : http://www.shippd.org/pa_driver_manual.pdf

Rhode Island
وبسایت: http://www.dmv.ri.gov/licenses/
دفترچه آیین نامه : http://www.dmv.ri.gov/documents/manuals/…_FINAL.pdf

South Carolina
وبسایت: http://www.scdmvonline.com/DMVNew/default.aspx
دفترچه آیین نامه در ۷ قسمت؛ موجود در http://www.dmv.org/sc-south-carolina/dri…ers-Manual

South Dakota
وبسایت: http://dps.sd.gov/
دفترچه آیین نامه : http://dps.sd.gov/licensing/driver_licen…al2010.pdf

Tennessee
وبسایت: http://www.tn.gov/safety/dlmain.shtml
دفترچه آیین نامه : http://www.tn.gov/safety/dlhandbook/DL_Manual2011.pdf

Texas
وبسایت: http://www.txdps.state.tx.us/driverlicense/
دفترچه آیین نامه : http://www.txdps.state.tx.us/driverlicen…s/dl-7.pdf

Utah
وبسایت: http://utahdriverslicense.org/index.html…d-targeted
دفترچه آیین نامه : http://publicsafety.utah.gov/dld/documen…hphoto.pdf

Vermont
وبسایت: http://dmv.vermont.gov/licenses
دفترچه آیین نامه : http://dmv.vermont.gov/sites/dmv/files/p…Manual.pdf

Virginia
وبسایت: http://www.dmv.state.va.us/webdoc/citize…/index.asp
دفترچه آیین نامه :http://www.dmv.state.va.us/webdoc/pdf/dmv39.pdf

Washington
وبسایت: http://www.dol.wa.gov/driverslicense/
دفترچه آیین نامه : http://www.dol.wa.gov/driverslicense/doc…ide-en.pdf

West Virginia
وبسایت: http://www.transportation.wv.gov/dmv/Dri…fault.aspx
دفترچه آیین نامه : http://www.transportation.wv.gov/dmv/Man…NS%202.pdf

Wisconsin
وبسایت: http://www.dot.wisconsin.gov/drivers/dri…/index.htm
دفترچه آیین نامه : http://www.dot.state.wi.us/drivers/docs/e-handbook.pdf

Wyoming
وبسایت: http://www.dot.state.wy.us/wydot
دفترچه آیین نامه : http://www.dot.state.wy.us/files/content…202011.pdf

درباره ی Ali

مطلب پیشنهادی

طرز تهیه عکس استاندارد در منزل با دوربین شخصی

پشت به دیوار سفید رنگ در منزل قرار بگیرید: (به عکس نمونه توجه کنید)   …

دیدگاهتان را بنویسید